Przejdź do treści

Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych

1. Kto jest administratorem danych?

SCREWFIX, spółka SASU wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Lille pod numerem 539 527 556, pełniąca rolę administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników, zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników. Celem naszej polityki ochrony danych jest poinformowanie użytkownika o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych, które może nam on przekazać. Zobowiązujemy się do stosowania zasad niniejszej polityki, jak również zaleceń i norm ustanowionych przez odpowiedni organ ochrony danych znajdujący się w Twojej jurysdykcji. Obowiązującą wersją niniejszej polityki będzie wersja dostępna na witrynie internetowej, dlatego zachęcamy użytkowników do jej regularnego odwiedzania.

W ramach korzystania przez użytkownika z witryny internetowej www.screwfix.eu oraz naszej współpracy gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe. Te dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają nam zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną, takie jak na przykład imię i nazwisko, adres e-mail lub dane kontaktowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników? (Poniższy wykres, jeśli jesteś w: Austrii, patrz Załącznik 1; Belgii, patrz Załącznik 2; Holandii, patrz Załącznik 3; Polsce, patrz Załącznik 4; Hiszpanii, patrz Załącznik 5 ;Szwecja, patrz Załącznik 6)

Dane osobowe użytkowników są przez nas przetwarzane w celach określonych w poniższej tabeli.

Szczegółowe informacje dotyczące ulepszania naszych usług, monitorowania przeglądania i działań marketingowych w oparciu o pliki cookie/trackery, na które użytkownik wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), są dostępne w naszej polityce plików cookie.

Niniejsza Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób nieletnich i nie gromadzimy świadomie danych na ich temat.

Dane osobowe użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Okres, przez który przechowujemy dane osobowe będzie określany na podstawie kilku kryteriów, w tym celów, do których wykorzystujemy te dane, ilości i stopnia wrażliwości informacji, ryzyka związanego z nieuczciwym wykorzystaniem lub ujawnieniem informacji oraz naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Umowy, w tym program lojalnościowy

Zarządzanie zamówieniami i ich realizacja, dostawa, obsługa posprzedażowa i zwroty produktów

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Czas trwania stosunku umownego

Usuwamy kod zabezpieczający karty kredytowej użytkownika natychmiast po dokonaniu płatności za zakup.

Komunikacja związana z umową (wygaśnięcie ważności karty, przypomnienie o produkcie)

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Czas trwania stosunku umownego

Obowiązki rozliczeniowe i zobowiązania podatkowe

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Ustawowy okres przechowywania danych (np. 10-letni obowiązek rozliczeniowy we Francji)

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu naszych interesów i dowodów dotyczących umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Opinie użytkowników

Zbieranie lub analizowanie opinii użytkowników po zakupie lub styczności z naszymi usługami

Uzasadniony interes polegający na doskonaleniu naszych ofert i usług w oparciu o opinie użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Nasze interakcje

Zarządzanie obsługą klienta: odpowiadanie na wszelkie żądania użytkownika

Uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu (z wyłączeniem nagrywania audio przez centrum telefoniczne)

Ocena i poprawa jakości informacji dostarczanych przez centrum telefoniczne

Uzasadniony interes polegający na ocenie i poprawie trafności udzielonych odpowiedzi oraz prowadzeniu szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Nagranie audio: 2 miesiące od momentu połączenia

Odpowiadanie na wnioski użytkownika w celu egzekwowania praw dotyczących ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

1 rok od zamknięcia zgłoszenia

Zarządzanie postępowaniami przedsądowymi i sytuacjami spornymi (niewynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu naszych interesów i dowodów dotyczących umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Powiadamianie użytkownika o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie własności itp.)

Uzasadniony interes związany z informowaniem użytkownika o sytuacji administratora jego danych

Tak długo, jak użytkownik jest klientem lub potencjalnym klientem

Media społecznościowe

Administracja stron w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes polegający na administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Patrz polityka ochrony danych na portalach społecznościowych

Realizacja i pomiar wyników kampanii/publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes polegający na prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Patrz polityka ochrony danych na portalach społecznościowych

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. nawyki konsumpcyjne, reakcje użytkowników na kampanie itp.), segmentacja grup użytkowników i tworzenie profili w oparciu o nasze kontakty, działania użytkowników w punktach sprzedaży oraz w sieci*

Uzasadniony interes polegający na doskonaleniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu lub zgodnie z obowiązującą polityką plików cookie dla trackerów

Pozyskiwanie klientów (informacje handlowe o nowościach, oferty produktów lub usług oraz ankiety)

Ukierunkowywanie kampanii (np. na podstawie wcześniejszych interakcji)*

Uzasadniony interes związany ze skuteczną komunikacją poprzez wysyłanie użytkownikowi odpowiednich informacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Pozyskiwanie leadów

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja elektroniczna (nieprofesjonalna)

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja za pośrednictwem poczty i telefonu

Uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Podobne towary i usługi

Uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja z profesjonalistami

Uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Konkurs

Zarządzanie udziałem użytkowników w konkursach

Wykonanie umowy (zasady gry) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Czas trwania określony w poszczególnych regulaminach

Bezpieczeństwo

Zapobieganie oszustwom i ich zwalczanie, w tym zarządzanie następstwami takich oszustw*

Uzasadniony interes związany z ochroną naszej własności i transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

1 rok, jeśli zgłoszenie nie zostanie uznane za istotne

 

5 lat od zamknięcia akt dotyczących oszustwa

 

W przypadku postępowania sądowego – 5 lat od zakończenia sprawy

Bezpieczeństwo narzędzi umożliwiających nasze interakcje, w tym domeny, sieci i uwierzytelniania

Uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Czas trwania powiązania lub okres obowiązujący w odniesieniu do przetwarzanych danych

Kontrole i wnioski organów władz o udzielenie informacji

Udzielanie odpowiedzi na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazanie danych (rekwizycja sądowa, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

1 rok od daty złożenia wniosku, chyba że postanowiono inaczej

Zarządzanie naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować dane osobowe użytkowników jako dowód kontroli)

Prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu skuteczności naszych procedur wewnętrznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 lata od daty kontroli

Gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i uzasadniony interes związany z badaniem zarzutów naruszenia naszego Kodeksu postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli zgłoszenie jest bezpodstawne – 2 miesiące od zakończenia dochodzenia.

 

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub sądowego – 5 lat od zakończenia takiego postępowania.

Działalność cyfrowa

Umożliwienie działania witryny internetowej, w tym wybór produktów w koszyku, zapewnienie bezpieczeństwa itp.

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Patrz obowiązujące zasady dotyczące plików cookie

Oferowanie określonych funkcji nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Patrz obowiązujące zasady dotyczące plików cookie

Zrozumienie wykorzystania naszej witryny internetowej poprzez pomiar ruchu użytkowników i sposobu nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Patrz obowiązujące zasady dotyczące plików cookie

Oferowanie spersonalizowanych treści i reklam, mierzenie ich skuteczności oraz dostosowywanie ich do sposobu przeglądania i profilu użytkownika

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Patrz obowiązujące zasady dotyczące plików cookie

Oferowanie spersonalizowanych treści i reklam, mierzenie skuteczności kampanii oraz dostosowywanie ich do sposobu przeglądania i profilu użytkownika za pośrednictwem partnerów, którzy mogą być odbiorcami danych osobowych użytkownika

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Patrz obowiązujące zasady dotyczące plików cookie

Zarządzanie strategią handlu elektronicznego i strategią cyfrową, w tym świadczenie usług dodatkowych

Uzasadniony interes polegający na realizacji strategii handlu elektronicznego i strategii cyfrowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Patrz obowiązujące zasady dotyczące plików cookie lub sekcja Łącza do stron zewnętrznych 1. Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Dane osobowe użytkownika są gromadzone w następujących sytuacjach:

 • założenie konta przez Internet na witrynie internetowej;
 • uzyskanie zgody użytkownika na przesyłanie mu materiałów marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS w celu umożliwienia nam przesyłania użytkownikowi prezentów, kuponów, zaproszeń na wydarzenia, ofert specjalnych i innych materiałów marketingowych, które mogą być dla niego interesujące po to, aby uzyskać jego opinię na temat naszych produktów i usług;
 • podczas zakupów przez Internet, przeglądania naszych stron lub stron innych firm, na których pojawiają się nasze reklamy;
 • odpowiedzi lub interakcje na naszych forach lub w społecznościach dotyczące naszych produktów, badania satysfakcji klientów, odpowiedzi na nasze ankiety lub udziału w konkursach;
 • korzystanie z naszych usług, w tym z usługi wsparcia klienta (np. wsparcie telefoniczne);
 • przez partnerów, którzy zostali upoważnieni do udostępniania informacji o użytkowniku.

Możemy zbierać następujące dane wskazane poniżej. Informujemy, że dane te mogą być niezbędne do świadczenia Państwu usług, o których mowa powyżej (np. założenia konta online, zapewnienia Państwu wsparcia). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie określonej czynności lub usługi (np. założenie konta, dokonanie dostawy). O obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze żądanych informacji zostaniesz poinformowany w trakcie składania zamówienia w momencie ich gromadzenia.

Korzystanie z serwisu bez tworzenia logów serwera nie jest możliwe. Korzystanie z serwisu nie wymaga wyrażenia zgody zawartej w banerze dotyczącym plików cookies.

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne, w tym nazwisko, imię, tytuł, data urodzenia;
 • dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail (osobisty/służbowy), numer telefonu (osobisty/służbowy);
 • dane dotyczące użytkowania, w tym dokonane zakupy (data, produkt, ilość, numer transakcji itp.), działania w Witrynie internetowej (zakupy, odwiedzone strony, wybór produktów, kliknięcia reklam);
 • dane finansowe, w tym warunki płatności, numer karty kredytowej, data ważności, kod CVV (ograniczone do płatności);
 • dane cyfrowe, w tym używane urządzenia (w tym informacje o adresie IP, typie przeglądarki i identyfikatorze urządzenia mobilnego);
 • inne informacje przekazywane podczas udostępniania recenzji produktu za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Reddit i innych.
 1. Przetwarzanie danych ze zautomatyzowanym rozpatrywaniem

Operacje przetwarzania oznaczone gwiazdką (*) w sekcji drugiej (2)  są osiągane poprzez proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji za pomocą środków technologicznych, zgodnie z bez znaczącego udziału człowieka, w tym:

 • generowanie informacji profilu handlowego na podstawie doświadczeń/recenzji użytkownika;
 • segmentacja bazująca na zainteresowaniu naszymi markami, w szczególności w oparciu o ilość i częstotliwość zakupów lub reakcjach na wcześniejsze kampanie marketingowe, która skutkuje tworzeniem prognoz i ukierunkowaniem naszej komunikacji i działań handlowych w taki sposób, aby były one jak najbardziej dopasowane;
 • wykrywanie nieprawidłowych lub nietypowych zachowań dotyczących zakupów, w szczególności w oparciu o częstotliwość i ilość zakupów, które będą następnie analizowane przez nasze zespoły, co pozwoli nam zidentyfikować nieuczciwe zachowania. Jeśli te nieprawidłowości lub nieuczciwe zachowania zostaną potwierdzone przez nasze zespoły, możemy podjąć niezbędne środki w celu ochrony naszych interesów i dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody, co może prowadzić do sporów sądowych.
 1. Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Jesteśmy częścią Grupy Kingfisher, do której należą B&Q, Screwfix, Castorama i Brico Dépôt (więcej informacji na temat Grupy Kingfisher można znaleźć na stronie: www.kingfisher.com). Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez inne podmioty Grupy Kingfisher w celu umożliwienia świadczenia naszych ofert i usług poprzez agregację środków technologicznych, co ma służyć ulepszaniu stron internetowych i innych usług cyfrowych w celach analitycznych, a także oferowaniu użytkownikom produktów i usług, które mogą być dla nich interesujące.

Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane przez strony trzecie, podmioty przetwarzające, współadministratorów danych, którzy muszą mieć do nich dostęp, lub administratorów danych działających w ich imieniu. Udostępnianie danych tym podmiotom jest regulowane umową. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

 • Strony trzecie pełniące rolę podmiotów przetwarzających wykonują w naszym imieniu czynności, które obejmują przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Podwykonawcy ci mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich zadań, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Korzystamy z pomocy usługodawców w celu realizacji zamówień, dostarczania paczek, wysyłania wiadomości SMS i e-mail, zarządzania lub aktualizowania naszych baz danych klientów (np. usuwania), analizowania danych, aby pomóc nam w rozwijaniu, świadczeniu i doskonaleniu naszych usług, zapewnianiu wsparcia marketingowego, przetwarzaniu płatności, przeprowadzaniu ankiet, zapewnianiu obsługi klienta i zarządzaniu reklamacjami.
 • Jako współadministratorzy prowadzimy wspólne operacje z partnerami takimi jak zewnętrzni przewoźnicy logistyczni, którzy dostarczają Twoje zamówienie i na podstawie umów określamy warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników (np. w celu oferowania dodatkowych usług).

 

 • Administracji i organom publicznym, gdy jesteśmy zobowiązani ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku prawnego (np. żądania sądowego).

 

 • Każda ze stron będących administratorem danych jest niezależna w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego (np. rekwizycji sądowej). W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy przedsiębiorstwo lub aktywa, możemy ujawnić posiadane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywów w ramach transakcji korporacyjnej. Jeżeli nasza grupa lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub jeśli zostanie przeprowadzona reorganizacja w ramach grupy), przechowywane przez nas dane osobowe stanowić będą jedno z przekazywanych aktywów.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy przechowywać Twoje dane wyłącznie przez okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z naszymi wymogami prawnymi. Gdy Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne do tych celów, dane zostaną zablokowane. W okresie blokady Twoje dane zostaną odblokowane i ponownie przetwarzane wyłącznie w celu dotrzymania ustawowych okresów przechowywania, w celu realizacji lub obrony przed roszczeniami administracyjnymi lub prawnymi, a ponadto do czasu przedawnienia ewentualnych czynności prawnych dla których takie dane mogą być istotne. Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 

 1. Łącza do stron zewnętrznych

Na naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych możemy udostępniać łącza do stron należących do innych spółek z Grupy Kingfisher. Korzystanie z tych stron internetowych przez użytkownika podlega warunkom korzystania i zasadom dostępnym na tych stronach.

Od czasu do czasu możemy zawierać ze stronami trzecimi porozumienia, które umożliwią użytkownikowi dostęp do ich witryn internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) bezpośrednio z naszych własnych witryn internetowych. Każda strona trzecia stosuje własną politykę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie na swoich witrynach internetowych lub w aplikacjach. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie.

 1. Gdzie są przetwarzane dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane według preferencji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Wielkiej Brytanii.

W zależności od celu przetwarzania (np. w celu umożliwienia dostarczania naszych ofert i usług, obsługi w centrum telefonicznym) dane osobowe użytkownika mogą być również przetwarzane w jednym lub więcej krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i India, przy zastosowaniu mechanizmów zapewniających ochronę.

Przy zachowaniu powyższych warunków zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej i zgodnej z prawem ochrony danych osobowych użytkowników, w szczególności dokonując wyboru krajów uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom ochrony (Wielka Brytania i USA w przypadku odbiorców certyfikowanych zgodnie z ramami ochrony danych UE-USA) oraz poprzez sformalizowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń stosowanych przez nas podczas przekazywania danych osobowych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy, należy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie 10 lub otrzymać kopię obowiązującej normy klauzule umowne dotyczące tego przekazania danych.

 1. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • uzyskania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika;
 • sprostowania wszelkich błędnych danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych w przypadku braku uzasadnionego lub prawnego powodu do ich przechowywania;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • sprzeciwienia się wykorzystywaniu swoich danych osobowych, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
 • W zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji masz także prawo do interwencji człowieka, prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia oraz prawo do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • przenoszenia danych osobowych w ustrukturyzowanym i w powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 • jeśli ma to zastosowanie, zdefiniuj określenia wytycznych dotyczących postępowania z danymi osobowymi po śmierci użytkownika. Użytkownik ma możliwość określenia konkretnych wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania jego danych osobowych po jego śmierci.

W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek lub w zależności od charakteru żądania mogą zostać przeprowadzone czynności sprawdzające w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika.

Jeśli po skontaktowaniu się z nami użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych nie są przestrzegane, może wysłać skargę do francuskiego organu nadzorczego „CNIL” drogą elektroniczną lub pocztą na adres 3 Place de Fontenoy - TSA 80715- 75334 PARIS CEDEX 07. Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikom można znaleźć na stronie cnil.fr.

 

Użytkownik może również skierować skargę do organu działającego na terenie kraju, z którego uzyskał on dostęp do witryny internetowej, za pomocą danych wskazanych poniżej:

 

AUSTRIA

Österreichische Datenschutz Behörde

Barichgasse 40-42, 1030 Vienna

https://www.dsb.gv.at/

dsb@dsb.gv.at

+43 1 52 152-0

BELGIA

Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données

Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

contact@apd-gba.be

+32 (0)2 274 48 00

HOLANDIA

Autoriteit Persoonsgegevens

 de klachtencoördinator, 93374, 2509 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

idpc.info@idpc.org.mt

088-1805250

POLSKA

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

kancelaria@uodo.gov.pl

22 531-03-00

HISZPANIA

Agencia Española de Protección de Datos | AEPD

C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid

www.aepd.es

www.aepd.es

900 293 183

SZWECJA

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden

https://www.imy.se/

imy@imy.se

+46 (0)8 657 61 00

 

 

 1. Jak można się z nami skontaktować?

Aby skorzystać z praw w zakresie ochrony danych prosimy o określenie zakresu zgłoszenia (aplikacja internetowa lub mobilna, screwfix.eu, kraj zamieszkania), co umożliwi skuteczne przetworzenie zgłoszenia. W tym celu użytkownik może:

 • zrezygnować z subskrypcji ofert handlowych otrzymywanych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS: na dole każdej wysyłanej wiadomości e-mail zawierającej reklamy wyświetlamy informację o łączu służącym do zarządzania subskrypcjami
 • zrezygnować z subskrypcji ofert handlowych otrzymywanych za pośrednictwem wiadomości SMS: należy odesłać wiadomość SMS o treści „STOP” (bezpłatny numer)
 • przejść bezpośrednio do aktualizacji danych osobowych i preferencji w "Moje konto” w witrynie internetowej screwfix.eu
 • określić swoje preferencje dotyczące plików cookie na dedykowanej witrynie, klikając w to łącze „Pliki cookie”.
 • Wypełnij w jednym z języków, w jakich dostępna jest nasza strona (francuski, angielski, hiszpański i polski), i prześlij dedykowany formularz klikając w to łącze "Formularz wniosku o dostep do danych.”
 • Napisz do nas w jednym z języków, w jakich dostępna jest nasza strona (francuski, angielski, hiszpański i polski) na adres pocztowy: Screwfix Direct Limited (Customer Correspondence, Screwfix.eu), Trade House, Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT, Wielka Brytania.
 1. Ochrona danych osobowych użytkowników

Wdrażamy wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych użytkowników. Przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest jednak do końca bezpieczne. Związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług.

Zapewnienie sobie ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do hasła i sprzętu komputerowego jest bardzo ważne. Po zakończeniu sesji należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę. Pomoże to zapobiec uzyskaniu przez osoby trzecie dostępu do danych osobowych użytkownika w przypadku współdzielenia przez niego sprzętu komputerowego lub korzystania z urządzenia w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.

 

Ostatnia aktualizacja

Wersja z dnia 17.10.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – Austria

               Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Umowy, w tym program lojalnościowy

Zarządzanie i realizacja zamówień, dostawy, obsługi posprzedażnej obsługa i zwroty produktów.

Wykonanie umowy

(Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Czas trwania stosunku umownego relacja. Usuwamy kod zabezpieczający  z karty kredytowej, gdy tylko płatność za zakup została została dokonana.

Komunikacja umowna (wygaśnięcie karty, przypomnienie o produkcie)

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

                                                                                Twoje recenzje

Zbieraj, analizuj i/lub publikuj swoje recenzje po zakupie lub kontakcie z naszymi usługami

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o

Twoją opinię i pokazywanie jej innym użytkownikom (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Our interactions

Zarządzanie obsługą klienta: Odpowiadaj na każde żądanie od Ciebie

Odpowiadania na każde Twoje żądanie Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu (z wyłączeniem nagrania audio call center)

Oceniaj i poprawiaj jakość informacji dostarczanych przez call center

Uzasadniony interes w ocenie i poprawie przydatności

udzielonych odpowiedzi oraz w celu prowadzenia szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 f RODO

Nagranie audio: 2 miesiące od rozmowy

Odpowiadaj na Twoje prośby o egzekwowanie praw do ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

 

1 rok od zamknięcia aplikacji

Zarządzaj sytuacjami przedsądowymi i spornymi (nie wynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Powiadamiać Cię o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie działalności itp.)

Uzasadniony interes polegający na poinformowaniu Cię o sytuacji administratora Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Tak długo, jak jesteś klientem i/lub potencjalnym klientem

Media społecznościowe

Administracja strony w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes w administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Realizacja i pomiar kampanii / publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes w komunikowaniu się w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. zwyczajów konsumpcyjnych, reakcji na kampanie

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 f)

3 lata od ostatniego kontaktu lub zapoznaj się z obowiązującą polityką plików cookie dla modułów śledzących

itp.), segmentację grup i tworzenie profili w oparciu o nasze

relacje, Twoje działania w miejscu sprzedaży i online*

RODO); Zgoda w zakresie, w jakim zbieramy dane za pomocą plików cookie lub modułów śledzących (art. 6 ust. 1 a) RODO), zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookie

 

Prospecting (informacje handlowe dotyczące nowości, ofert produktów lub usług oraz ankiet)

Kampanie targetowane (np. na podstawie wcześniejszych interakcji)*

Uzasadniony interes w skutecznej komunikacji poprzez przesyłanie Ci odpowiednich informacji (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Pozyskiwanie leadów

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w promowaniu naszych marek i działalności

3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się elektronicznie (nieprofesjonalnie)

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się listownie i telefonicznie

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO) na połączenia marketingowe

Do czasu sprzeciwu/cofnięcia zgody lub po upływie 3 lat

kontakt

Promowanie podobnych towarów i usług

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja z kontaktami naszych klientów profesjonalnych

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Konkurs gier

Zarządzanie udziałem w konkursach

Wykonanie umowy (zasady gry) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Udział w konkursach

Czas trwania wymieniony w każdym rozporządzeniu

Bezpieczeństwo

Zapobieganie i zwalczanie oszustw, w tym zarządzanie konsekwencjami takich nadużyć*

Uzasadniony interes w ochronie naszej własności i transakcji

(Artykuł 6.1 f) RODO)

1 rok, jeśli wpis nie zostanie uznany za istotny.

5 lat od zamknięcia akt dotyczących oszustwa.

W przypadku postępowania sądowego - 5 lat od zamknięcia sprawy.

Bezpieczeństwo narzędzi, które umożliwiają nasze interakcje, w tym domeny, sieci i uwierzytelnianie

Uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Czas trwania połączenia lub czas trwania mający zastosowanie do przetwarzanych danych

Kontrole i wnioski o udzielenie informacji o uprawnieniach

Odpowiadać na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazywanie danych użytkownika (sądowe rekwizycja sądowa, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c)) RODO

1 rok od daty wniosku, chyba że pod warunkiem

Zarządzanie naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować dane osobowe dane osobowe jako dowód kontroli)

Uzasadniony interes w monitorowaniu skuteczności naszych wewnętrznych procedur (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 lata od daty inspekcji

Zbieranie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i uzasadniony interes

w badaniu zarzutów dotyczących naruszeń naszego Kodeksu postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli ostrzeżenie jest bezpodstawne, 2 miesiące od zakończenia dochodzenia.

 

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub postępowania sądowego, 5 lat po zakończenia takiego postępowania

Działania cyfrowe

Aby umożliwić działanie strony internetowej, w tym wybór produktów w koszyku, w celu zapewnienie bezpieczeństwa itp.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w zapewnieniu prawidłowego i przyjaznego dla użytkownika działania naszej strony internetowej

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Oferowanie określonych funkcji nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zrozumienie korzystania z naszej strony internetowej poprzez pomiar ruchu i nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, aby je mierzyć

skuteczność i dostosować ją do sposobu przeglądania i profilu

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć

skuteczność kampanii i dostosowywanie ich do Twojej przeglądarki i Twojego profilu za pośrednictwem partnerów, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zarządzaj strategią e-commerce i digital, w tym świadczeniem usług dodatkowych

Uzasadniony interes w kierowaniu strategią e-commerce i cyfrową (art. 6 ust. 1 f RODO)

Zapoznaj się z odpowiednią polityką plików cookies lub sekcją Linki do stron zewnętrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 – Belgia

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

                 Okres przechowywania

Umowy, w tym program lojalnościowy

Zarządzanie i realizacja zamówień, dostawa, obsługa posprzedażna i zwroty produktów.

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego. Usuwamy kod zabezpieczający z Twojej karty kredytowej natychmiast po dokonaniu płatności za zakup.

Komunikacja umowna (wygaśnięcie karty, przypomnienie o produkcie)

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego

Obowiązki księgowe i podatkowe

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Ustawowy okres przechowywania (np. 10-letni obowiązek księgowy we Francji)

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji, do 10 lat w Belgii)

Twoje recenzje

Zbieraj i/lub analizuj swoje recenzje po zakupie lub kontakcie z naszymi usługami

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o Twoją opinię (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Nasze interakcje

Zarządzanie obsługą klienta: Odpowiadamy na każde żądanie od Ciebie

Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu (z wyłączeniem nagrania audio call center)

Ocenia i poprawia jakość informacji dostarczanych przez call center

Uzasadniony interes w ocenie i poprawie przydatności

udzielonych odpowiedzi oraz w celu prowadzenia szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 f RODO)

Nagranie audio: 2 miesiące od rozmowy

Odpowiada na Twoje prośby o egzekwowanie praw do ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

 

1 rok od zamknięcia aplikacji

Zarządzaj sytuacjami przedsądowymi i spornymi (nie wynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Powiadamiać Cię o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie działalności itp.)

Uzasadniony interes polegający na poinformowaniu Cię o sytuacji administratora Twoich danych

Tak długo, jak jesteś klientem i/lub potencjalnym klientem

Media społecznościowe

Administracja strony w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes w administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Realizacja i pomiar kampanii / publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes w komunikowaniu się w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. zwyczajów konsumpcyjnych, reakcji na kampanie itp.), segmentacja grup i tworzenie profili na podstawie naszych relacji, Twoich działań w miejscu sprzedaży i online*

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu lub zapoznaj się z obowiązującą polityką plików cookie dla modułów śledzących

Prospecting (informacje handlowe dotyczące nowości, ofert produktów lub usług oraz ankiet)

Targetowanie kampanii (np. na podstawie wcześniejszych interakcji) *

Uzasadniony interes polegający na skutecznym komunikowaniu się poprzez przesyłanie Ci odpowiednich informacji (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

           Pozyskiwanie leadów

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się elektronicznie (nieprofesjonalnie)

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub 3

lat od ostatniego kontaktu

Komunikuj się listownie i telefonicznie

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Podobne towary i usługi

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja z profesjonalistami

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Konkurs gier

Zarządzanie udziałem w konkursach

Wykonanie umowy (zasady gry) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Czas trwania wymieniony w obowiązujących zasadach gry

Ochrona

Zapobieganie i zwalczanie oszustw, w tym zarządzanie konsekwencjami takich nadużyć*

Uzasadniony interes w ochronie naszej własności i transakcji (Artykuł 6.1 f) RODO)

1 rok, jeśli wpis nie zostanie uznany za istotny

 

5 lat od zamknięcia akt oszustwa

 

W przypadku postępowania sądowego, 5 lat po zamknięciu sprawy

Bezpieczeństwo narzędzi, które umożliwiają nasze interakcje, w tym domeny, sieci i uwierzytelnianie

Uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Czas trwania połączenia lub czas trwania mający zastosowanie do przetwarzanych danych

Kontrole i wnioski o udzielenie informacji o uprawnieniach

Odpowiadaj na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazanie Twoich danych (wezwanie sądowe, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c)) RODO

1 rok od daty złożenia wniosku, chyba że określono inaczej

Zarządzaj naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować Twoje dane osobowe jako dowód kontroli)

Uzasadniony interes polegający na monitorowaniu skuteczności naszych wewnętrznych procedur (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od daty przeglądu

Gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach systemu whistleblowingu

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i prawnie uzasadniony interes w rozpatrywaniu zarzutów dotyczących naruszeń naszego Kodeksu Postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeżeli wpis jest bezpodstawny – 2 miesiące od zakończenia dochodzenia.

 

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub sądowego – 5 lat od zakończenia takiego postępowania

Działania cyfrowe

Aby umożliwić działanie serwisu, w tym wybór produktów w koszyku, zapewnić bezpieczeństwo itp.

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Oferuj określone funkcje nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zrozum sposób korzystania z naszej witryny internetowej, mierząc ruch i nawigację naszych użytkowników

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć ich skuteczność i dostosowywać je do sposobu przeglądania i profilu

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć

skuteczności kampanii i dostosowania ich do Twojej przeglądarki i Twojego profilu za pośrednictwem partnerów, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zarządzaj strategią e-commerce i digital, w tym świadczeniem usług dodatkowych

Uzasadniony interes w kierowaniu strategią e-commerce i cyfrową (art. 6 ust. 1 f RODO)

Zapoznaj się z odpowiednią polityką plików cookies lub sekcją Linki do stron zewnętrznych

 

 

 

 

Załącznik 3 – Holandia

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Umowy, w tym program lojalnościowy

Zarządzanie i realizacja zamówień, dostawa, obsługa posprzedażna i zwroty produktów

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego. Usuwamy kod zabezpieczający z Twojej karty kredytowej zaraz po dokonaniu płatności za zakup.

Komunikacja umowna (wygaśnięcie karty, przypomnienie o produkcie

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego

Obowiązki księgowe i podatkowe

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Ustawowy okres przechowywania (np. 7-letni obowiązek księgowy w Holandii)

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia w Holandii)

Twoje recenzje

Zbieraj i/lub analizuj swoje recenzje po zakupie lub kontakcie z naszymi usługami

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o Twoją opinię (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Nasze interakcje

Zarządzanie obsługą klienta: Odpowiadaj na każde żądanie od Ciebie

Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu (z wyłączeniem nagrania audio call center)

Oceniaj i poprawiaj jakość informacji dostarczanych przez call center

Uzasadniony interes polegający na ocenie i poprawie trafności udzielonych odpowiedzi oraz prowadzeniu szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 f RODO)

Nagranie audio: 2 miesiące od rozmowy

Odpowiadaj na Twoje prośby o egzekwowanie praw do ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

1 rok od zamknięcia aplikacji

Zarządzaj związanymi z działalnością gospodarczą sytuacjami przedsądowymi i spornymi (nie wynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 7-letni okres przedawnienia w Holandii)

Powiadamiać Cię o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie działalności itp.)

Uzasadniony interes polegający na poinformowaniu Cię o sytuacji administratora Twoich danych

Tak długo, jak jesteś klientem i/lub potencjalnym klientem

Media społecznościowe

Administracja strony w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes w administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Realizacja i pomiar kampanii / publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes w komunikowaniu się w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. zwyczajów konsumpcyjnych, reakcji na kampanie itp.), segmentacja grup i tworzenie profili na podstawie naszych relacji, Twoich działań w miejscu sprzedaży i online*

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu lub zapoznaj się z obowiązującą polityką plików cookie dla modułów śledzących

Prospecting (informacje handlowe dotyczące nowości, ofert produktów lub usług oraz ankiet)

Kampanie targetowane (np. na podstawie wcześniejszych interakcji)*

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

               Pozyskiwanie leadów

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się elektronicznie (nieprofesjonalnie)

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się listownie i telefonicznie z naszymi klientami

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Podobne towary i usługi

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja z profesjonalistami

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Konkurs gier

Zarządzaj swoim udziałem w konkursach

Wykonanie umowy (regulamin gry) (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Czas trwania określony w każdym rozporządzeniu

Bezpieczeństwo

Zapobieganie i zwalczanie oszustw, w tym zarządzanie konsekwencjami takich oszustw*

Uzasadniony interes polegający na ochronie naszego mienia i transakcji (art. 6 ust. 1 f) RODO

1 rok, jeżeli ostrzeżenie zostanie uznane za nieistotne

 

5 lat od zamknięcia sprawy dotyczącej oszustwa

 

W przypadku postępowania sądowego – 5 lat od zamknięcia akt

Bezpieczeństwo narzędzi umożliwiających naszą interakcję, w tym domeny, sieci i uwierzytelniania

Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 f RODO)

Czas trwania połączenia lub czas trwania przetwarzanych danych

Kontrole i prośby o informacje dotyczące władz

Odpowiadaj na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazanie Twoich danych (wezwanie sądowe, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO

1 rok od daty złożenia wniosku, chyba że określono inaczej

Zarządzaj naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować Twoje dane osobowe jako dowód kontroli)

Uzasadniony interes polegający na monitorowaniu skuteczności naszych wewnętrznych procedur (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od daty przeglądu

Gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach systemu whistleblowingu

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i prawnie uzasadniony interes w rozpatrywaniu zarzutów dotyczących naruszeń naszego Kodeksu Postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeżeli wpis jest bezpodstawny – 2 miesiące od zakończenia dochodzenia.

 

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub sądowego – 5 lat od zakończenia takiego postępowania.

Działania cyfrowe

Aby umożliwić działanie serwisu, w tym wybór produktów w koszyku, zapewnić bezpieczeństwo itp.

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Oferuj określone funkcje nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zrozum sposób korzystania z naszej witryny internetowej, mierząc ruch i nawigację naszych użytkowników

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć ich skuteczność i dostosowywać je do sposobu przeglądania i profilu

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć skuteczność kampanii i dostosowywać je do Twojego przeglądania i Twojego profilu za pośrednictwem partnerów, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zarządzaj strategią e-commerce i digital, w tym świadczeniem usług dodatkowych

Uzasadniony interes w prowadzeniu strategii e-commerce i cyfrowej (art. 6 ust. 1 f RODO)

Zapoznaj się z odpowiednią polityką plików cookies lub sekcją Linki do stron zewnętrznych

 

 

 

Załącznik 4 – Polska

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Umowy

Zarządzanie i realizacja zamówień, dostawa, obsługa posprzedażna i zwroty produktów

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego. Usuwamy kod zabezpieczający z Twojej karty kredytowej zaraz po dokonaniu płatności za zakup

Komunikacja umowna (wygaśnięcie karty, przypomnienie o produkcie)

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego.

Obowiązki księgowe i podatkowe

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Ustawowy okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych lub rachunkowych (np. 10-letni obowiązek księgowy we Francji)

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji).

Twoje recenzje

Zbieraj i/lub analizuj swoje recenzje po zakupie lub kontakcie z naszymi usługami

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o Twoją opinię (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Nasze interakcje

Zarządzanie obsługą klienta: Odpowiadaj na każde żądanie od Ciebie

Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu (z wyłączeniem nagrania audio call center)

Oceniaj i poprawiaj jakość informacji dostarczanych przez call center

Uzasadniony interes polegający na ocenie i poprawie trafności udzielonych odpowiedzi oraz prowadzeniu szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 f RODO)

Nagranie audio: 2 miesiące od rozmowy

Odpowiadaj na Twoje prośby o egzekwowanie praw do ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

1 rok od zamknięcia aplikacji

Zarządzaj sytuacjami przedsądowymi i spornymi (nie wynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Powiadamiać Cię o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie działalności itp.)

Uzasadniony interes polegający na poinformowaniu Cię o sytuacji administratora Twoich danych

Tak długo, jak jesteś klientem i/lub potencjalnym klientem

Media społecznościowe

Administracja strony w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes w administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Realizacja i pomiar kampanii / publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes w komunikowaniu się w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. zwyczajów konsumpcyjnych, reakcji na kampanie itp.), segmentacja grup i tworzenie profili na podstawie naszych relacji, Twoich działań w miejscu sprzedaży i online*

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu lub zapoznaj się z obowiązującą polityką plików cookie dla modułów śledzących

 

 

Prospecting (informacje handlowe dotyczące nowości, ofert produktów lub usług oraz

ankiet)

Kampanie targetowane (np. na podstawie wcześniejszych interakcji)*

Uzasadniony interes w skutecznej komunikacji poprzez przesyłanie Ci odpowiednich informacji (art. 6 ust. 1 f) RODO

3 lata od ostatniego kontaktu

Pozyskiwanie leadów

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się elektronicznie (nieprofesjonalnie)

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikuj się listownie i telefonicznie

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Podobne towary i usługi

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja z profesjonalistami

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Konkurs gier

Zarządzaj swoim udziałem w konkursach

Wykonanie umowy (regulamin gry) (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Czas trwania określony w każdym rozporządzeniu

Bezpieczeństwo

Zapobieganie i zwalczanie oszustw, w tym zarządzanie konsekwencjami takich oszustw*

Uzasadniony interes polegający na ochronie naszego mienia i transakcji (art. 6 ust. 1 f) RODO)

1 rok, jeżeli ostrzeżenie zostanie uznane za nieistotne

 

5 lat od zamknięcia sprawy dotyczącej oszustwa

 

W przypadku postępowania sądowego – 5 lat od zamknięcia akt

Bezpieczeństwo narzędzi umożliwiających naszą interakcję, w tym domeny, sieci i uwierzytelniania

Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 f RODO)

Czas trwania połączenia lub czas trwania przetwarzanych danych

Kontrole i prośby o informacje dotyczące władz

Odpowiadaj na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazanie Twoich danych (wezwanie sądowe, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

1 rok od daty złożenia wniosku, chyba że określono inaczej

Zarządzaj naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować Twoje dane osobowe jako dowód kontroli)

Uzasadniony interes polegający na monitorowaniu skuteczności naszych wewnętrznych procedur (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od daty przeglądu

Gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach systemu whistleblowingu

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i prawnie uzasadniony interes w rozpatrywaniu zarzutów naruszenia naszego Kodeksu Postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeżeli wpis jest bezpodstawny – 2 miesiące od zakończenia dochodzenia

 

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub sądowego – 5 lat od zakończenia takiego postępowania.

Działania cyfrowe

Aby umożliwić działanie serwisu, w tym wybór produktów w koszyku, zapewnić bezpieczeństwo itp.

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Oferuj określone funkcje nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zrozum sposób korzystania z naszej witryny internetowej, mierząc ruch i nawigację naszych użytkowników

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

                 Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć ich skuteczność i dostosowywać je do sposobu przeglądania i profilu

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć skuteczność kampanii i dostosowywać je do Twoich potrzeb

przeglądania i Twojego profilu u partnerów, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zarządzaj strategią e-commerce i digital, w tym świadczeniem usług dodatkowych

Uzasadniony interes w prowadzeniu strategii e-commerce i cyfrowej (art. 6 ust. 1 f RODO)

Zapoznaj się z odpowiednią polityką plików cookies lub sekcją Linki do stron zewnętrznych

 

Załącznik 5 – Hiszpania

Cele przetwarzania

                  Podstawa prawna

Umowy, w tym program lojalnościowy

Zarządzanie i dostawa zamówień, dostawa, obsługa posprzedażna i zwroty produktów.

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Komunikacja umowna (wygaśnięcie karty, przypomnienie o produkcie)

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Obowiązki księgowe i podatkowe

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Twoje recenzje

Zbieraj i/lub analizuj swoje recenzje po zakupie lub kontakcie z naszymi usługami

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o Twoją opinię (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Nasze interakcje

Zarządzanie obsługą klienta: Odpowiadaj na każde od Ciebie żądanie

Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Oceniaj i poprawiaj jakość informacji dostarczanych przez call center

Uzasadniony interes polegający na ocenie i poprawie trafności udzielonych odpowiedzi oraz prowadzeniu szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 f RODO)

Odpowiadaj na Twoje prośby o egzekwowanie praw do ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Zarządzaj sytuacjami przedsądowymi i spornymi (nie wynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Powiadamiać Cię o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie działalności itp.)

Uzasadniony interes polegający na poinformowaniu Cię o sytuacji administratora Twoich danych

Media społecznościowe

Administracja strony w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes w administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Realizacja i pomiar kampanii / publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes w komunikowaniu się w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. zwyczajów konsumpcyjnych, reakcji na kampanie itp.), segmentacja grup i tworzenie profili na podstawie naszych relacji, Twoich działań w miejscu sprzedaży i online*

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Prospecting (informacje handlowe dotyczące nowości, ofert produktów lub usług oraz ankiet)

Kampanie targetowane (np. na podstawie wcześniejszych interakcji)*

Uzasadniony interes w skutecznej komunikacji poprzez przesyłanie Ci odpowiednich informacji (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Pozyskiwanie leadów

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Komunikuj się elektronicznie (nieprofesjonalnie)

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Komunikuj się listownie i telefonicznie

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podobne towary i usługi

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Komunikacja z profesjonalistami

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Konkurs gier

Zarządzanie udziałem w konkursach

Wykonanie umowy (zasady gry) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Bezpieczeństwo

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych, w tym

zarządzanie konsekwencjami takich nadużyć*

Uzasadniony interes w ochronie naszej własności i transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Bezpieczeństwo narzędzi umożliwiających nasze interakcje, w tym domeny, sieci i uwierzytelniania

Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 f RODO)

Kontrole i prośby o informacje dotyczące władz

Odpowiadania na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazanie Twoich danych (wezwania sądowe, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Zarządzaj naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować Twoje dane osobowe jako dowód kontroli)

Uzasadniony interes polegający na monitorowaniu skuteczności naszych wewnętrznych procedur (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach systemu whistleblowingu

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i prawnie uzasadniony interes w rozpatrywaniu zarzutów dotyczących naruszeń naszego Kodeksu Postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Działania cyfrowe

Aby umożliwić działanie serwisu, w tym wybór produktów w koszyku, zapewnić bezpieczeństwo itp.

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Oferuj określone funkcje nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO

Zrozum sposób korzystania z naszej witryny internetowej, mierząc ruch i nawigację naszych użytkowników

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć ich skuteczność i dostosowywać je do sposobu przeglądania i profilu

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć skuteczność kampanii i dostosowywać je do Twojego przeglądania i Twojego profilu za pośrednictwem partnerów, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zarządzaj strategią e-commerce i digital,

w tym świadczenie usług dodatkowych

Uzasadniony interes w prowadzeniu strategii e-commerce i cyfrowej (art. 6 ust. 1 f RODO)

 

 

Załącznik 6 – Szwecja

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Umowy, w tym program lojalnościowy

Zarządzanie i realizacja zamówień, dostawa, obsługa posprzedażna i zwroty produktów.

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego. Usuwamy kod zabezpieczający z Twojej karty kredytowej zaraz po dokonaniu płatności za zakup.

Komunikacja umowna (wygaśnięcie karty, przypomnienie o produkcie

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czas trwania stosunku umownego

Obowiązki księgowe i podatkowe

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

Ustawowy okres przechowywania (np. 10-letni obowiązek księgowy we Francji)

Postępowanie przedsądowe i sądowe

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Twoje recenzje

Zbieraj i/lub analizuj swoje recenzje po zakupie lub kontakcie z naszymi usługami

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o Twoją opinię (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Nasze interakcje

Zarządzanie obsługą klienta: Odpowiadaj na każde żądanie od Ciebie

Uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu (z wyłączeniem nagrania audio call center)

Oceniaj i poprawiaj jakość informacji dostarczanych przez call center

Uzasadniony interes w ocenie i poprawie przydatności

udzielonych odpowiedzi oraz w celu prowadzenia szkoleń i statystyk (art. 6 ust. 1 f RODO)

Nagranie audio: 2 miesiące od rozmowy

Odpowiadaj na Twoje prośby o egzekwowanie praw do ochrony danych

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

1 rok od zamknięcia aplikacji

Zarządzaj sytuacjami przedsądowymi i spornymi (nie wynikającymi z umowy)

Uzasadniony interes w ochronie naszych interesów oraz dowód zawarcia umowy lub roszczenia prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas trwania obowiązującego okresu przedawnienia (np. 5-letni okres przedawnienia we Francji)

Powiadamiać Cię o istotnych zmianach w naszej działalności (przeniesienie działalności itp.)

Uzasadniony interes polegający na poinformowaniu Cię o sytuacji administratora Twoich danych

Tak długo, jak jesteś klientem i/lub potencjalnym klientem

Media społecznościowe

Administracja strony w mediach społecznościowych

Uzasadniony interes w administrowaniu naszymi stronami w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Realizacja i pomiar kampanii / publikacji sponsorowanych*

Uzasadniony interes w komunikowaniu się w mediach społecznościowych w celu promowania naszych marek i działań (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Zapoznaj się z polityką ochrony danych w sieci społecznościowej

Analiza i wiedza o klientach

Przeprowadzanie analiz i raportowanie (np. zwyczajów konsumpcyjnych, reakcji na kampanie itp.), segmentacja grup i tworzenie profili na podstawie naszych relacji, Twoich działań w miejscu sprzedaży i online*

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych ofert i usług w oparciu o nasze interakcje (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu lub zapoznaj się z obowiązującą polityką plików cookie dla modułów śledzących

 

 

 

Prospecting (informacje handlowe dotyczące nowości, ofert produktów lub usług oraz ankiet)

Kampanie targetowane (np. na podstawie wcześniejszych interakcji)*

Uzasadniony interes w skutecznej komunikacji poprzez przesyłanie Ci odpowiednich informacji (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Pozyskiwanie leadów

Przed pierwszym kontaktem: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Po pierwszym kontakcie: Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Przed pierwszym kontaktem: 1 miesiąc (lub wcześniej, jeśli kontakt zostanie nawiązany przed 1 miesiącem od pozyskania leada).

 

Po pierwszym kontakcie: Do czasu wycofania zgody lub wcześniej z inicjatywy firmy

Komunikuj się elektronicznie (nieprofesjonalnie)

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub wcześniej z inicjatywy firmy

Komunikuj się listownie i telefonicznie

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Podobne towary i usługi

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Komunikacja z profesjonalistami

Uzasadniony interes w promowaniu naszych marek i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu sprzeciwu lub 3 lata od ostatniego kontaktu

Konkurs gier

Zarządzaj swoim udziałem w konkursach

Wykonanie umowy (regulamin gry) (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Czas trwania określony w każdym rozporządzeniu

Bezpieczeństwo

Zapobieganie i zwalczanie oszustw, w tym zarządzanie konsekwencjami takich oszustw*

Uzasadniony interes polegający na ochronie naszego mienia i transakcji (art. 6 ust. 1 f) RODO)

1 rok, jeżeli ostrzeżenie zostanie uznane za nieistotne

 

5 lat od zamknięcia sprawy dotyczącej oszustwa

 

W przypadku postępowania sądowego – 5 lat od zamknięcia akt

Bezpieczeństwo narzędzi umożliwiających naszą interakcję, w tym domeny, sieci i uwierzytelniania

Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany i przetwarzanych danych (art. 6 ust. 1 f RODO)

Czas trwania połączenia lub czas trwania przetwarzanych danych

 

Kontrole i prośby o informacje dotyczące władz

Odpowiadaj na oficjalne i uzasadnione wnioski o przekazanie Twoich danych (wezwanie sądowe, kontrola itp.)

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c) RODO)

1 rok od daty złożenia wniosku, chyba że określono inaczej

Zarządzaj naszymi kontrolami wewnętrznymi (które mogą obejmować Twoje dane osobowe jako dowód kontroli)

Uzasadniony interes polegający na monitorowaniu skuteczności naszych wewnętrznych procedur (art. 6 ust. 1 f) RODO)

3 lata od daty przeglądu

Gromadzenie i przetwarzanie zgłoszeń w ramach systemu whistleblowingu

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i prawnie uzasadniony interes w rozpatrywaniu zarzutów dotyczących naruszeń naszego Kodeksu Postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeżeli wpis jest bezpodstawny – 2 miesiące od zakończenia dochodzenia.

 

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub sądowego – 5 lat od zakończenia takiego postępowania

Działania cyfrowe

Aby umożliwić działanie serwisu, w tym wybór produktów w koszyku, zapewnić bezpieczeństwo itp.

Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Oferuj określone funkcje nawigacji

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zrozum sposób korzystania z naszej witryny internetowej, mierząc ruch i nawigację naszych użytkowników

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, aby je mierzyć

skuteczność i dostosować ją do sposobu przeglądania i profilu

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Aby oferować spersonalizowane treści i reklamy, mierzyć skuteczność kampanii i dostosowywać je do Twojego przeglądania i Twojego profilu za pośrednictwem partnerów, którzy mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych

Zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Zapoznaj się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookies

Zarządzaj strategią e-commerce i digital, w tym świadczeniem usług dodatkowych

Uzasadniony interes w prowadzeniu strategii e-commerce i cyfrowej (art. 6 ust. 1 f) RODO

Zapoznaj się z odpowiednią polityką plików cookies lub sekcją Linki do stron zewnętrznych